29 czerwca 2018

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne z siedzibą w Suścu, adres e-mail: stowarzyszenie@susiec.com.pl

Ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec.

  1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.

3.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.

  1. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.

6.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  1. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym dostępny jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Klauzula informacyjna – podstawa przetwarzania danych